Een ontstellende ontdekking… Hun God is dood!

In de United Church of Canada ontstond een nieuwe beweging, die verklaart dat God dood is. Men verstaat hieronder dat God absoluut niet bij het doen en laten van de mens geïnteresseerd zou zijn. Deze theologen hebben ontdekt dat de God van de Bijbel, die zich rechtstreeks met de mensen in verbinding stelt, voor hen totaal onbekend is. De conclusie, die nu door hen getrokken wordt, luidt dat God dood is. Men kan immers toch niet veronderstellen, dat degenen die op het kerkelijke erf geboren en getogen zijn, die zulke imposante kathedralen gebouwd hebben en die bovenal de voetsporen van de voorvaders drukken, er zelf schuld aan zouden hebben dat zij het contact met God kwijt zijn?

Laatst was er op het Sorosjournaal een verslag over rellende krakers in Amsterdam en over de onrust, die onder de Nederlandse jeugd bestaat. De verslaggever gaf deze verklaring:

‘De krakers breken met iedere vorm van gezag. Hun tegenstand is ook gericht op de onbuigzame en dubbele Calvinistische moraal in Nederland, die aan de ene kant strenge eisen stelt en anderzijds het individu door zijn onmachtstheorie de onmogelijkheid voorhoudt ernaar te leven.’

Het wordt hoog tijd dat velen in Nederland hun religie eens aan een onderzoek onderwerpen om er achter te komen dat zij voor God dood zijn en dat hun nepkerk dood is, want God is beslist niet veranderd. In 1 Timotheüs 4:10 staat dat wij onze hoop op de levende God gevestigd hebben. Jezus Christus is gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde! Velen moeten nodig van hun hoogmoedige ideeën verlost worden. Zij moeten zich eens afvragen of hun geloof ook gemeenschap met de Heer betekent. Of ze wel een Bijbels fundament in hun leven hebben gelegd en Gods Heilige Geest wel in hen woont.  Of hun geloof slechts bestaat uit een hoeveelheid aardse kennis, waarmee zij over godsdienstige onderwerpen kunnen argumenteren en dat een zondagse, traditionele schijnkerkgang voor hen voldoende is.

Ouders, is het een wonder dat uw kinderen de wereld intrekken en dan dit soort geloof als een zware last van zich afschudden? Zij besteden voortaan hun tijd en talenten aan dingen, die geen enkele waarde voor God hebben. Zij zijn als een schilder, die het gemaakte schilderij verscheurt, omdat hij er geen plezier meer in heeft. Uw kinderen kennen immers geen voorbeelden van waar geloof. Zij zagen nooit een gebed beantwoord. Zij hebben nooit de vrede gezien, die boven het menselijke vermogen uitgaat, of een vreugde die op innerlijke blijdschap steunt. Als zij deze dingen thuis ervaren hadden, zouden zij de weg tot het eeuwige leven gekend hebben en genoten zij nu een rijk en gevarieerd leven, want Christus zei: ‘Ik ben gekomen, zodat zij leven en overvloed hebben!’

De meeste jongeren zoeken nu buiten de religie hun vreugde en levensvervulling. De goeden werpen zich op hun studie.  Maar er zijn er ook die zich aansluiten bij asociale bewegingen, of brengen hun vrije tijd door met hun hobby’s in drugs of criminaliteit. Of houden zich bezig met socialistisch moraal deugen, cultureel lekker bezig zijn en utopisch wensdenken. Zij proberen daar het vacuüm van hun zielenleven te vullen met het bedrijven van allerlei slechtheid. Op zich is een natuurlijke bezigheid niet verkeerd, maar het kan nooit de leegte vullen, die ieder mens in deze wereld heeft. God heeft de mens voor zichzelf geschapen en zolang wij niet één met de Heer zijn, zal deze leegte blijven, ondanks alle menselijke inspanningen.

Wat een vreugde is het echter als Christus in ons hart komt. Dan ontvangen wij nieuw leven. Het oude is voorbij en het nieuwe is begonnen. De doop in Gods Geest is het eerste vereiste na de bekering en essentieel nodig voor het nieuwe leven. Deze vervulling is een gebod van de Heer. De Bijbel zegt: ‘Wordt vervuld met Gods Heilige Geest!’

Voor massa’s naamchristenen, die deze vervulling niet kennen is deze ervaring een steen waaraan men zich aan stoot. Zij proberen dit getuigenis van God te verdraaien of er een dubieuze verklaring aan te geven om zichzelf maar te rechtvaardigen. Zodra immers het geloof zich op een direct ingrijpen van God in het menselijke leven richt, staan zij er vreemd en vijandig tegenover. Dan worden zij geërgerd, omdat zij de kracht van de Heer verloochenen. Voor hen is God dood!

Beste lezer, die nog twijfelt aan de doop in Heilige Geest, laat ik u mogen vertellen van de wonderlijke daden, die de Heer gedaan heeft door de kracht van deze Geest. Ik sprak met een drugaddict (verslaafde) uit Montreal. De Heer bevrijdde hem en doopte hem in zijn Geest. Nu is hij voor velen door zijn getuigen en door zijn levenswandel tot zegen. Zijn jonge gezin stond op het punt uit elkaar te gaan, maar de Heer gaf nieuwe liefde in hun hart en een nieuw doel in hun leven. Ik ken zieken, die genezen werden door het gebed van hen, die met Gods Geest vervuld zijn. Ervaar dit voor uzelf en u zult spoedig merken, dat zeker de helft u nog niet verteld was!