De Quakers

George Fox, oprichter van de Quaker-beweging

De Quakerbeweging is na de oprichting in de 17e eeuw nog steeds actief. Voor de oorsprong en achtergronden van deze beweging verwijzen we u naar het artikel De Kinderen van het Licht in de 17e eeuw onder het hoofdstuk ‘Geschiedenis Nieuwe Testament’.

Helaas is in de 21e eeuw niet veel meer terug te vinden van de oorspronkelijke waarden van de Quakers. Zo lezen we op de website van de Quakers in Nederland:

  • De quakergemeenschap wordt voornamelijk gekenmerkt door de manier waarop quakers tegen het leven en de medemens aankijken en niet zozeer door hun geloofsovertuiging. Quakers proberen God op een heel directe manier te ervaren in zichzelf, in hun relatie met anderen en in de wereld om hen heen. In deze ontmoetingen met het goddelijke vinden quakers de zin en het doel van hun leven.
  • De basis van onze gemeenschap is de Stille Samenkomst. Wij zoeken samen naar een stilte waarin wij nader tot God en tot elkaar komen.
  • De weg van de quakers heeft zijn wortels in het christendom, maar laat zich inspireren door allerlei religies en levensbeschouwingen. Wij richten ons vooral op eigen geloofservaringen en niet zozeer op geschreven geloofsbelijdenissen.
  • Ons gemeenschapsleven is niet gebaseerd op een geloofsbelijdenis maar op een gezamenlijk zoeken naar inspiratie, het delen van onze geloofsbeleving en levensbeschouwing en onderlinge samenwerking.
  • Onze geloofservaring brengt ons ertoe in het bijzonder waarde te hechten aan oprechtheid, gelijkwaardigheid, eenvoud en vrede. Wij proberen deze getuigenissen, zoals wij ze noemen, vooral in praktijk te brengen in plaats van ze op papier te zetten.
  • Bij de quakers zijn geen voorgangers, priesters of leiders omdat wij geloven dat iedereen zelf in staat is om God te ervaren.