De Noorse broeders

Oslofjord expansion – Project 2020

 • “Jezus heeft nooit gezondigd, maar Hij had de zonde wél(!), dus wat Jezus kon, kunnen wij ook….”

 

Getuigenis ex Noorse broeder:

 1. 10 jaar bij de Noorse broeders
 2. De leer van de Noorse broeders
 3. De dwaling van de Noorse broeders

Artikel:

Een binnengeslopen dwaling

Het ontmaskeren van een dwaling blijft altijd een serieuze zaak, maar het is noodzakelijk. De satan is immers de leugenaar vanaf het begin en hij openbaart zich altijd als een ‘engel van het licht’. Van zijn eeuwenoude tactiek wijkt hij niet af. Ook niet bij de ‘Noorse broeders’, of zoals zij zich vandaag noemen: ‘De Christelijke Gemeente’, met als toevoeging het land waar zij verblijven. Voor Nederland: ‘Christelijke Gemeente Nederland.’ In deze artikelenserie laten we enkele ervaringsdeskundigen aan het woord. Eén van hen leefde jarenlang bij deze broeders in Noorwegen en in Nederland en geeft in genoemde serie, een uitgebreid verslag van eigen ervaringen.

Het afsterven van het eigen zondige vlees

De belangrijkste leerstelling van de Noorse broeders is: ‘het afsterven van het eigen zondige vlees’. Kortweg uitgedrukt als dè weg voor hen naar het volkomen en volwassen zoonschap:

 • ‘Jezus Christus had de zonde in het vlees. Jezus had de bron van alle zonde in zichzelf. Alleen door voortdurende, trouwe zelfverloochening heeft Hij deze stroom van onreinheid in Zichzelf weten in te dammen.
 • Jezus heeft weliswaar nooit de zonde gedaan, maar Hij had de zonde wél, dus wat Jezus kon, kunnen wij ook!’

In tegenstelling met wat deze Noren leren, is het begrip ‘zonde’ geen biologisch verschijnsel en ook niet aangeboren of via de ouders geërfd, zoals de Erfzondeleer de mens al 18 eeuwen voorhoudt. De Vader kan geen zonde scheppen, dus ook niet in Adam en Eva. God is enkel goed (Jacobus 1:13,17). Hij is immers enkel licht en in Hem is geen spoor van duisternis. De bron van alle zonde is de satan en niet de mens (Johannes 8:44). Deze grote afgevallen troonengel is de vader van de leugen en de mensenmoordenaar vanaf het begin (Jes.14:9-23; Joh.10:10). Al tegen Kaïn zei God dat de zonde als een belager voor de deur van zijn huis ligt, over wie hij moet heersen (Genesis 4:7). Ook Jacobus stelt duidelijk dat de zonde van buitenaf de mens probeert te bevruchten. Pas als de mens de zonde toelaat in zijn woning baart hij de zonde en niet eerder (Jacobus 1:15).

Deze beweging beroept zich ook op Romeinen 8:3:

 • ‘Wegens de zonde heeft God zijn Zoon gezonden in datzelfde zondige bestaan en heeft Hij in dat bestaan zelf de zonde gevonnist.’

Jezus had hetzelfde vlees als wij, dus een lichaam waarin bij alle mensen de zondemachten werkzaam kunnen (en niet moeten) zijn en leden die bij allen gebruikt en misbruikt worden door demonen. Jezus kwam in het menselijke vlees. Hij is het vleesgeworden Woord – uit Gods Logos, (Joh1:1), dus geen 1/3e God. De Heer kwam niet in het ‘vlees van zonde’, maar in vlees ‘aan dat van de zonde gelijk’. Het is de duivel nooit gelukt om één enkele zondige begeerte bij Jezus op te wekken of Hem op een of andere wijze te verleiden of te overweldigen. In zijn jeugd was Hij volmaakt geheiligd door zijn Vader en nadat Hij volledig(!) gedoopt was in Gods Geest, kon Hij getuigen: ‘De overste van de wereld komt en heeft aan Mij niets’  (Joh.14:30). Maar Jezus Christus, de auteur van alle gerechtigheid, zou volgens deze Noren moeten bidden:

 • ‘Wie zal Mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ (Rom.7:24).

Wanneer Petrus schrijft dat Jezus Christus geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, wil de apostel niet zeggen dat de Heer toch de zonde via zijn Vader en Maria meekreeg bij zijn geboorte en dat Hij levenslang tegen zichzelf moest vechten volgens de verzonnen erfzondeleer (1 Petrus 2:22). De Heer streed tegen de duivel in de hemelse gewesten en niet tegen zichzelf. Wél is Hij vrijwillig tot zonde gemaakt om de mens vrij te kopen van satan:

 • ‘God heeft Hem die de zonde niet kende(!) voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden (2 Corinthiërs 5:21; Hebreeën 2:15).

Was Jezus van nature bezeten?

Wanneer het dus waar zou zijn dat Jezus zonde had en dit woord nog enige reële betekenis zou hebben, rest alleen de mogelijkheid dat er boze geesten in Hem woonden en dat de beschuldiging van de Farizeeën dat Hij bezeten was, op waarheid zou berusten (Johannes 8:52). Zie tot welke godslasterlijke conclusies men komt, wanneer men de zonde tot een abstractie maakt die innig verbonden zou zijn aan de menselijke natuur. De apostel bedoelt echter in Romeinen 8:3 dat Jezus dezelfde menselijke natuur en hetzelfde vlees had, waardoor de machten van de duisternis bij alle mensen hun boze werken in de zienlijke wereld brengen, zoals er staat: ‘De geest, die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’ (Efeziërs 2:2). Zolang de Heer op aarde verbleef, streed Hij tegen de zonde die buiten (en niet in) Hem was. De Noorse stelling dat Jezus Christus wèl de zonde in het vlees had en ook de bron van alle zonde in zichzelf had, noemt Petrus daarom terecht ’het lasteren van de heerlijkheden’ (2 Petr.2:10).

Het bewust verzwijgen van Nieuw Testamentische feiten

Wat bij deze ’pijler’ door de Noorse beweging voor het gemak maar wordt verzwegen zijn twee belangrijke gegevens:

 • Jezus Christus is vanaf zijn geboorte tot aan zijn openbare optreden, geheel geheiligd door Zijn Vader en afgescheiden geweest van alle kwaad (Joh.10:36).
 • Door deze permanente heiliging kon Gods Geest de Mensenzoon geheel(!) vervullen. Dit na zijn gebed hierom en na zijn doop IN water’ (Matth.3:16).

De leden van deze beweging zijn niét(!) vanaf hun geboorte permanent en geheel geheiligd door God de Vader, maar in het gunstigste geval door hun eigen ouders die de volmaakte volwassenheid nog niet hebben bereikt. Zelfs hun aanbeden helden Johan Oscar Smith, Aksel Smith en Elias Aslaksen hadden deze volmaakte volwassenheid niet (al gedroegen zij zich wel zo). De Nederlandse ‘Noren’ zijn ook niet(!) volledig vervuld met Gods Geest zoals dit bij de Heer wel het geval was. Zij verschillen daarmee wezenlijk met Gods Zoon. Dat er in de laatste dagen, zonen van God zullen opstaan die wèl geheel aan het beeld van de Zoon gelijkvormig zijn geworden, is te danken aan het feit dat zij hun vijanden in de hemelse gewesten (en niet zichzelf) hebben overwonnen en wel ‘dankzij het bloed van het Lam’ en niet door eigen, krampachtige inspanningen. De gemeente van Jezus Christus zal immers de satan overwinnen: ‘Dankzij het bloed van het Lam (Op.2:11). Deze beweging denkt de satan te overwinnen door eigen kracht en niet dankzij het bloed van het Lam, maar door fanatieke dode werken. Zij willen in eigen kracht de satan met zijn demonenlegers overwinnen (voor zover zij al van het bestaan van deze legers op de hoogte zijn). De bekering van dode werken (Hebreeën 6:1,2), maken zij hiermee overbodig. ‘Pijn is fijn en bloed moet’ vertelde mij heel lang geleden een sergeant op de stormbaan, maar deze beweging heeft dit patent fanatiek overgenomen. Ook getuigen doen ze nergens, maar verleiden en infiltreren slechts op stiekeme wijze om toekomstige slachtoffers binnen hun gevangenis te lokken.

Strijden tegen zichzelf en het doden van het eigen ‘ik’

Door steeds weer opnieuw het eigen ‘zondige vlees’ te laten afsterven proberen zij daarmee het offer van Jezus Christus te benaderen of zelfs te evenaren. En als het al waar zou zijn dat leden van deze beweging de satan overwinnen door eigen krachtsinspanningen, tonen zij daarmee aan, Jezus Christus niet nodig te hebben en de volmaakte volwassenheid buiten het bloed van het Lam te bereiken. Wat daarom in de getuigenissen van de slachtoffers van deze beweging sterk naar voren komt, is een verwaarlozing van het volbrachte werk van Gods Zoon. Niet het ‘roemen in Jezus Christus’, maar het arrogant roemen van het éigen ‘overwonnen en afgestorven vlees’, is aan de orde. De permanente kramp waarin hun volgelingen zich bevinden is dan ook tekenend. De volmaakte volwassenheid van een leerling van Christus, is zonder het bloed van het Lam en Gods Geest immers nooit te bereiken, ook al spant men zich tot bloedens toe in en verliest men al zijn ‘eigen vlees’ of zelfs zijn eigen leven.

De ware overwinnaars

Hoe hebben de zonen van God in de laatste dagen, deze overwinning dan wél behaald? Het begint bij het kruis. Zij weten zich door het geloof in het offer en het bloed van het Lam gerechtvaardigd van hun schuld. Deze rechtvaardiging is niet gebaseerd op werken van de wet of het ‘sterven aan’ of ‘van het eigen vlees’, maar op het verzoenend werk van onze Heer op Golgotha. De gerechtigheid die het einddoel in het oude verbond was, is het uitgangspunt van de gelovige in het nieuwe verbond:

 • ‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan’ (Ef.2:8,9). ‘Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof’ (1 Joh.5:4).

Occulte aardse Israëlaanbidding

Wat verder nog opvalt is dat deze beweging ook de aardse, occulte Israëlaanbidding heeft binnengehaald. Een dwaling met wel vier evangeliën en zeven tijdperken, allen gebaseerd op de gedachtekronkels van Darby en Scofield, incl. hun bijbel met toegevoegde aantekeningen aan de zijkant. Waarom aan de zijkant? Omdat Scofield wel wist dat teksten toevoegen of afnemen, eeuwige consequenties hebben (Op.22:18,19). Zie ook de hieruit voortvloeiende rampen door de Bedelingenleer.

We adviseren om alle artikelen te lezen om een beter beeld te krijgen van het geheel en wij hopen van harte, dat deze artikelenserie velen mag behoeden voor weer een Nieuwtestamentische gevangenis, waar er al zoveel van zijn.