Erfzonde of duivelswerk?

Aantasting van het fundament van Christus

De erfzondeleer tast de mogelijkheid tot levensheiliging aan. De belofte in 1 Thessalonicenzen 5:23, dat de God van de vrede ons naar lichaam, ziel en geest ongerept zal bewaren tot de komst van Jezus Christus, onze Heer, wordt door de erfzondeleer te geloven en te belijden tot een ‘vrome’ wens. Bovendien houdt deze opvatting in, dat de kinderen van de gelovigen hun ongerechtigheden te wijten hebben aan hun ouders. Al wandelen dezen met God, al zijn zij in Zijn ogen rechtvaardig, toch moeten ze de zonde doorgeven aan hun kinderen. Bij elke geboorte slaat dit noodlot onafwendbaar toe. In plaats dat zij hun kleine al vanaf zijn geboorte kunnen heiligen – dat is afzonderen van de duisternis – moeten zij geloven dat bij het begin van het nieuwe leven al de kiem van de wetteloosheid door hen erin gelegd werd.

Jezus zei over de kinderen die tot Hem werden gebracht, dat voor zodanigen het Koninkrijk van God is. Hij bedoelde te zeggen dat de kinderen, die in hun ouders geheiligd worden, recht hebben op vrede, dat is ongestoord leven, op gerechtigheid, dat is op wetmatigheid naar lichaam, ziel en geest en op blijdschap, dat is op de sfeer van het rijk van God. De vraag kan dus toegespitst worden: geven wij als ouders onze kinderen de vloek door of de zegen? Hebben onze kleinen deel aan de verdoemenis òf zijn zij toekomstige troonpretendenten in een vernieuwde schepping?

De erfzondeleer is gebaseerd op schromelijke willekeur. Zij dringt iemand schuld op waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zij is een overtreding van de elementaire wetsregel (Romeinen 2:14,15) dat men iemand geen kwaad mag aanwrijven, dat hij niet gedaan heeft, of dat iemand zonde moet belijden die hij niet bedreven heeft en waarvoor hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden. Het druist tegen alle normen van recht en fatsoen in, dat de mens het verschrikkelijke zondelegaat van Adam zou moeten aanvaarden en daarvoor ook nog zichzelf zou moeten aanklagen. Hij zou immers al van vóór zijn geboorte verdoemd zijn en onder het oordeel liggen van een ‘rechtvaardige’ God, voor zonden die nooit in hem opkwamen, waarover hij nooit heeft gedacht en die hij nooit heeft bedreven.

Het is duidelijk dat de erfzondeleer geïnspireerd is door de satan, om zo het menselijke geslacht op één lijn te stellen met zichzelf en met de gevallen engelen, die hun doel hebben gemist en voor wie geen herstel en behoud meer mogelijk zijn.

Artikelen:

 1. Kennis van de onzienlijke wereld
 2. Het plan van de vijand
 3. Tactiek van de vijand
 4. Geen aangeboren zonden
 5. De grote aanklacht van Psalm 51
 6. Leert Romeinen 5 de erfzonde?
 7. Overige teksten die de erfzondeleer weerspreken
 8. Het duivelswerk moet verbroken worden
 9. De leer van Jezus tegenover de Erfzondeleer
 10. Geesten uit de voorgeslachten
 11. De Erfzonde-vloek – Slot