De Erfzondeleer

De erfzonde is volgens de meerderheid van het christendom, de zondigheid die ieder mens door zijn geboorte aankleeft als gevolg van de zondeval van het eerste mensenpaar. Vrijwel alle zich christelijk noemenden, onderschrijven dit leerstuk. Ook buiten de kerken is de erfzonde-gedachte springlevend. Kerken lopen wel leeg, maar de meeverhuizende demonen springen net zo gemakkelijk over naar iedereen die ze maar wil huisvesten. Liefst in de generatie van na ’68; daar zijn ze zeer welkom. Wat is het toch heerlijk om jezelf te pijnigen en als goedmens respect te ontvangen van een Sorosiaanse propagandamachine waar zelfs Goebbels natte dromen van kreeg.

Zowel politiek als cultureel, in boeken en films, overal komt de stellige overtuiging naar voren dat de mens zeer slecht is en schuldig aan alle onrecht op aarde. Vooral de (westerse) mens haat zichzelf inmiddels zo intens, dat deze vandaag zichzelf aan het uitroeien is. De satan als mensenmoordenaar vanaf het begin en de veroorzaker van al deze ellende, blijft hiermee zelf buiten zicht. Het is een gruwelijk valse leer, die bijna niet uit te roeien is. Zo heeft deze valse leer zich ingevreten tot op het bot van het (naam)christendom.

De leer van de erfzonde brengt de mens in grote verwarring. De mens wordt hierdoor niet alleen verantwoordelijk gesteld voor zijn eigen daden en sterft niet alleen om zijn eigen zonden, maar onontkoombaar rust op hem de schuld van Adam en zal hij om diens zonde moeten sterven. Bovendien maakt de totale verdorvenheid van de mens (onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’, H.C.), het hem onmogelijk zich te bekeren. Men moet dan maar wachten tot God dit doet en stelt deze daad van God dan ná de nieuwe geboorte. Het is dus wel een leer, die de mensen weerhoudt God te zoeken, Jezus aan te nemen en de redding en verlossing te ontvangen. Hier wat kreten over deze verzonnen uitvinding in de Heidelbergse Catechismus en Belijdenisgeschriften:

Zondag 3, vraag en antwoord 7 en 8:

  • ‘Vanwaar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Antwoord: Uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het Paradijs, waar onze natuur alzo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden’ … ‘De mens is zó verdorven, dat hij geheel onbekwaam is tot enig goed en geneigd is tot álle kwaad.’

Artikel 15 Nederlandse Geloofsbelijdenis:

  • ‘Dat de erfzonde ook zelfs door de doop niet geheel te niet is gedaan, noch geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, gelijk uit een onzalige fontein’.

Augustinus:

  • ‘Allen hebben vanuit deze ene mens Adam, de zonde vanwege hun oorsprong gemeenschappelijk en massaal’ … ‘Al deze slechtheden behoren tot de mens en komen voort uit de wortel van de dwaling en van de verdorven neiging, die iedere zoon van Adam met zich in de wereld brengt’ … ‘De zonde culmineert in de seksuele lust en langs de weg van de coïtus wordt de zonde fysiek overgebracht’.

De erfzondeleer is gebaseerd op schromelijke willekeur. Zij dringt iemand schuld op waarvoor hij niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zij is een overtreding van de elementaire wetsregel, dat men iemand geen kwaad mag aanwrijven, dat hij niet gedaan heeft, of dat iemand zonde moet belijden die hij niet bedreven heeft en waarvoor hij niet verantwoordelijk kan gesteld worden. Het druist tegen alle normen van recht en fatsoen in, dat de mens het verschrikkelijke zondelegaat van Adam zou moeten aanvaarden en daarvoor bovendien nog zichzelf zou moeten aanklagen. Hij zou immers al van vóór zijn geboorte verdoemd zijn en onder het oordeel liggen van een ‘rechtvaardige’ god, voor zonden die nooit in hem opkwamen, waarover hij nooit heeft gedacht en die hij nooit heeft bedreven (Ez.18:20). Het is duidelijk dat de erfzondeleer geïnspireerd is door de satan, om zo het menselijke geslacht op één lijn te stellen met zichzelf en met de gevallen engelen, die hun doel hebben gemist (Job 4:18) en voor wie geen herstel en behoud meer mogelijk zijn. Werkelijk een rampzalige leer!

Serie:

Artikelen:

Reacties: