Geen uitstel meer – J.W. Embregts

Geen uitstel meer?

De ondertitel van het boek luidt: Verklaring van de Openbaring aan Johannes en Historie en overzicht van de standpunten. Zoals u bekend is, is er veel literatuur over het boek Openbaring. De schrijver, J.W. Embregts, leraar aan een Bijbelschool van de pinksterbeweging, heeft veel werk verzet om deze veelal tegenstrijdige geschriften te ordenen. De uitvoerige lijst van geraadpleegde literatuur is daarvan het bewijs. Zijn aanpak is als volgt: handhaaf zoveel mogelijk de volgorde van Openbaring in de opeenvolging van de geschiedenis; vergeestelijk zo weinig mogelijk en poneer niet te stellige meningen. Wat dat laatste betreft: het boek staat vol met vraagtekens.

Algehele beoordeling

Voorop wil ik stellen, dat ik respect heb voor de grote hoeveelheid werk, die de schrijver heeft verricht. Ook de functie van de schrijver in de pinksterbeweging deed mij met positieve verwachtingen naar het boek grijpen. De gedachte kwam bij mij op: gelukkig, nu hebben we weer een meetpunt, om te zien hoe de visie van de pinksterbeweging op de eindtijd zich ontwikkelt. Door het uitbrengen van het boek van de heer Embregts kunnen we uit de eerste hand kennisnemen van wat de pinksterpredikers verkondigen. Wat dit betreft, is het lezen een grote teleurstelling geworden. Uit het boek moet ik afleiden, dat de Maranathatheorie onverkort door de pinksterbeweging wordt overgenomen. Een bekende evangelist – niet uit onze kringen – vatte het kernachtig samen: ‘Jammer, hij brengt niets nieuws’.

Toch is het haast niet te begrijpen, dat een beweging, waarvan de mensen gedoopt zijn in Heilige Geest, zich bezighoudt met dergelijke ongeestelijke zaken. Is het boek Openbaring niet een magistrale beschrijving van wat de Geest tot de gemeente zegt? Velen met mij lezen erin, hoe de gemeente zich geestelijk zal ontplooien door de kracht van Gods Heilige Geest en zo de volmaaktheid bereikt. Ze zijn in de oorlog sterk geworden (Hebr.11:34). De voortekens van dit alles zijn niet allerlei rampen, heen en weer marcherende legers, of samenzwerende staatshoofden, maar de doop in Heilige Geest door onze Redder en Verlosser en het uitwerpen van demonen in de naam van Jezus Christus.

Natuurlijke uitlegging

Het zou teveel ruimte in beslag nemen, wanneer ik alle fantastische beschouwingen, die een gevolg zijn van natuurlijke uitleggingen, zou aanhalen. Daarom volsta ik met een bloemlezing:

  • De toorn van het Lam zou een atoomexplosie zijn (Op.6:16).
  • De verzegeling aan de voorhoofden (Op.7:4-8) zou gebeuren door het aanbrengen van een Hebreeuwse of Griekse letter (resp. tau of X). Dat mensen uit allerlei kerken dit beweren, kan ik begrijpen. Voor ons staat echter allang vast dat het gaat om de Heilige Geest, door welke wij verzegeld zijn tegen de dag van de verlossing (Ef.4:30).
  • De sprinkhanen die volgens Openbaring 9:3-7 uit de put komen, zouden wei eens ‘carbon copy humans’, door menselijk vernuft vervaardigde wezens kunnen zijn. Jammer dat de schrijver ook hier verzuimt de lezers inzicht te verschaffen in de strijd in de hemelse gewesten.
  • De aardse tempel (Op.11:1-19) – zo wil men ons doen geloven – wordt weer herbouwd. Wel iets kleiner, omdat de nu aanwezige moskeeën wel zullen blijven staan. De echte Bedfordstenen worden al verscheept. Het is om onszelf als levende stenen te laten gebruiken (1 Petr.2:5). Laten we ons maar niet bezighouden met overbodige offerplaatsen, want ons Paaslam is geslacht (1 Cor.5:7).

Zo zou ik door kunnen gaan. Ik denk echter niet, dat u zit te wachten om de schrikbeelden te lezen van klimaatveranderingen, grote hagelstenen omdat door aardbevingen het ijs van de polen losspringt, het opdrogen van rivieren, want anders kunnen de grote legers er niet door, enzovoort.

Het nieuwe Jeruzalem

Het nieuwe Jeruzalem is voor ons het beeld van de gemeente, die haar plaats in de hemelse gewesten heeft ingenomen. Vandaag zijn we daar al mee begonnen. Nee hoor! Blijkbaar hangt er in de eindtijd een reusachtige piramide van 2000 km hoven het Midden-Oosten. De ufo-angst geeft de duivel de mogelijkheid om de volken na het duizendjarige rijk te verleiden. Hij zou dan op het gevaar wijzen van dit projectiel voor de aarde. De boombladeren zijn daarboven niet nodig en ze worden daarom naar de aarde beneden geëxporteerd. Tijdens de vernieuwing van de aarde door vuur, schijnen de mensen naar Nieuw Jeruzalem te worden geëvacueerd, maar het is ook mogelijk dat zij tijdelijk op een andere planeet worden gedropt.

Maranathaleer

De hiervoor ter illustratie opgenomen voorbeelden van natuurlijke uitleggingen vormen echt niet mijn hoofdbezwaar tegen het boek. Nu we de geestelijke achtergronden van Openbaring zien, ontlokken de sciencefiction-toestanden je af en toe wat hoofdschudden, zo van: ‘Hoe verzinnen ze het!’ Wat ik jammer vind, is dat het boek voorbijgaat aan het feit, dat er na het ontstaan van de maranathaleer een opwekking heeft plaatsgehad. Door bekering, wedergeboorte en doop in Heilige Geest is het niet meer nodig je in allerlei bochten te wringen om natuurlijke uitleggingen te zoeken. De dwalingen van de maranathaleer zijn op deze site herhaaldelijk aan de orde geweest. Ik beperk me daarom maar tot twee punten, die duidelijk in het boek naar voren komen:

  • De gemeente zou niet door de grote verdrukking gaan; deze is voor het natuurlijke Israël bestemd, dus voor arme mensen die geen verweer hebben, omdat ze niet in Heilige Geest zijn gedoopt (Op.15:8).
  • Het laatste oordeel zou slechts een formaliteit zijn, want de doden worden opgewekt en direct daarna doorgestuurd naar de vuurpoel. Wat heerlijk is het voor ons om te weten, dat God de onwetenden beoordeelt naar hun werken van barmhartigheid (Op.20:12,13).

De gemeente in de eindtijd

De artikelen over het boek Openbaring op onze site worden verschillende keren geciteerd. Wij geloven namelijk dat de gemeente-engel echt een engel is. Bovendien geloven wij dat de zeven bazuinen zeven fasen van de geestelijke ontwikkeling zijn. Daarom worden wij door de schrijver ingedeeld in de school van de allegoristen. Dat is niet zo erg als het eruit ziet. Een andere naam voor deze club blijkt namelijk ‘de geestelijke school’ te zijn. We zitten dus toch op het goede spoor. Daarom hopen we dat velen de artikelen op onze site zullen lezen. Mag het de ogen openen van veel misleide christenen.