Onze opdracht in de 21e eeuw

Wat is de wil van God in de 21e eeuw voor ons? Hoe zullen wij ons opstellen in dit tijdperk? In Lucas 9:1,2 lezen wij, dat Jezus zijn leerlingen samen riep en hun macht en gezag gaf over alle demonen en alle kwalen. Hij zond ze uit om het Koninkrijk van God te verkondigen en om alle zieken te genezen. Ziehier de opdracht aan zijn volk in haar eenvoudigste vorm voor toen en nu. Duidelijker kan zij niet worden omschreven. Deze simpele woorden vormen ook de kern van de afscheidsrede van Jezus in Marcus 16:15-18 aan álle gelovigen. Ze zijn gericht tot u en tot mij.

Macht en gezag zijn gaven die de doop in Gods Heilige Geest vergezellen. Macht wijst op een geestelijke kracht, op een geschiktheid om te kunnen optreden in de naam van de Meester. Gezag is de autoriteit of het morele recht om te handelen. Macht en gezag zijn beide nodig om de demonen te kunnen overwinnen, want hierom wordt ook nu de Zoon van God in ons geopenbaard, zodat wij de werken van de duivel zullen verbreken.

Wij zijn geen marionetten of poppen, maar hebben gezag ontvangen om zelfstandig en vrijwillig de kracht te gebruiken, die de Geest ons ter beschikking stelt. Wij hebben het koningschap en het priesterschap ontvangen en de heerschappij in de onzienlijke wereld is op onze schouders. Wij zullen dan ook de invloed van het rijk van satan doorbreken, door de verkondiging en de openbaring van het rijk van God. Hulpverlening, zielzorg, herstel van de totale mens horen bij onze roeping.

Wanneer bij een mens de boze geesten verdreven zijn, komt hijzelf tevoorschijn en kan gezegd worden, dat God hem goed heeft gemaakt. Het herstel van wat beschadigd en gekwetst is, kan hierop volgen. Wanneer de zondaar van de duivel verlost is, mag hij zich echt vrij noemen. Dan kan God beginnen om hem van een natuurlijk mens in een geestelijk mens te veranderen.

Jezus riep zijn leerlingen samen en Hij verzamelt nu zijn gemeente, want door haar alleen wordt de veelvuldige wijsheid van het goddelijke herstelplan aan de overheden en aan de machten in de hemelse gewesten bekend gemaakt en gerealiseerd. Onze zending is alleen mogelijk, omdat wij door de Heer zijn geroepen. Wij gaan naar Hem toe om te worden uitgezonden en wij gaan naar de mensen om ze tot onze Opdrachtgever te leiden. Wij zijn geen herauten van onszelf, maar van het Koninkrijk van God. Wij verkondigen geen wetenschap of een wijsheid van de aarde, ook geen regels en inzettingen, maar de komst van het Koninkrijk. Wij verkondigen de koningsheerschappij van onze goede God.

Wij worden uitgezonden om het Koninkrijk van God te proclameren, dat is om door woord en daad zijn hoogst gezag bekend te maken. Dit gezag begint in de geestelijke wereld en waar dit niet erkend wordt, volgt een conflict. Ziekte is niet naar de scheppingswil van God, maar zij is door de zonde gekomen. Overwinning op de zonde neemt ook de ziekte weg. Bij de komst van Christus zullen de zonen van God hun werk in en door de gemeente verwezenlijkt hebben en verder ingeschakeld worden om de zuchtende schepping te bevrijden van al haar vijanden.

Beste bezoeker, deze opdracht van onze Heer stuit op groot verzet, want een ongeestelijk christendom wil deze taak niet vervullen. Het heeft vele andere wegen gekozen. U zult daarom moeten kiezen voor een natuurlijk denken óf voor Jezus Christus, dat is voor zijn leer en voor zijn manier van doen en handelen. Hebt u al een besluit genomen?