Ieder die in Hem blijft, zondigt niet

  • ‘Ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (van God) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel kenbaar: ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de verkondiging, die u vanaf het begin gehoord hebt: dat wij elkaar zouden liefhebben’ (1 Johannes 3:6, 8-11).

De Johannesbrieven worden over het algemeen niet veel gelezen en besproken in de kerken. Helemaal dit gedeelte niet, omdat we vaak het woord ‘duivel’ tegen komen. Johannes wordt dan wel de apostel van de liefde genoemd, maar hij zegt hier toch heel duidelijk: wie de zonde doet is uit de duivel. De reactie van veel mensen hierop is dan al snel: ‘O ik ben dus uit de duivel? Ik heb dus een duivel in mij?’ Daar spreekt men liever niet over.

Men weet ook geen raad met Jezus, die zei dat Hij gekomen was om de werken van de duivel te verbreken. Terwijl men wel zingt: ‘Verbreek mij maar geheel…’ wil men niet onder ogen zien dat de duivel veel invloed heeft in eigen leven. Even verderop in de tekst beschrijft Johannes het verschil tussen de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Zonder verdere uitleg, zoals we van bijvoorbeeld Paulus gewend zijn, vertelt Johannes hoe het ervoor staat.

We worden hier geconfronteerd met de consequenties van het christendom. Wat moeten christenen hiermee? Durft men te zeggen dat christenen niet zondigen? In de zwaar gereformeerde kerken is dit een onhaalbare zaak. Johannes spreekt volgens hen over later, dan kunnen we de volmaaktheid bereiken. Die opmerking past wel heel goed bij het vervolg in vers 6: ‘Als we zondigen, kennen we God niet, hebben we geen zicht op het wezen van God’. In de genoemde kerken hebben ze inderdaad een heel verkeerd beeld van God, ze kennen daar een straffende god beter dan de God die enkel het goede met hen voorheeft.

Zonde

Deze teksten bepalen ons bij het wezen van de zonde, bij de strijd tegen de zonde. Door Adam kwam de zonde binnen en de zondemachten vormen een onzichtbaar leger. Ze werken verraderlijk omdat ze niet gezien worden. Hun opdracht is om mensen wetteloos te maken, door bijvoorbeeld ziekte, verleugening en zondige daden. De mens mag en zal van hen niet volmaakt worden (1 Tim.3:16), zodat deze het doel niet bereikt, waarvoor God hem geschapen heeft: met God zitten op de troon en voor eeuwig met Hem regeren. Zo kan er geen herstel en zegen door de mens komen, maar alleen door de mens Jezus Christus en daarna door de zonen van God, die Jezus’ voorbeeld volgen (Op.11:1-11).

Jezus heeft echter de demonen overwonnen. Hij was een voorbeeld in hoe je de werken van de duivel kunt verbreken. Wij hebben van Hem de opdracht gekregen om Zijn werk voort te zetten. Zo werken de zonen van God mee aan het herstel van de schepping. De Heer verzamelt zich een leger van mannen en vrouwen die in Zijn waarheid willen wandelen en toegerust worden in de strijd. Het is een strijd waarbij we vallen en opstaan, maar uiteindelijk zullen we overwinnen. De schepping die uitziet naar het openbaar worden van de zonen van God en wordt hersteld door hen die de werken van de duivel verbreken (Rom.8:19).

De duivel weet dat hij verloren heeft. Hij heeft van Jezus verloren en kon niet beletten dat Deze als eerste op de troon zit. Maar hij blijft doorvechten en richt zich nu op hen die het voorbeeld van Jezus willen volgen en Zijn werk willen voortzetten. Dat is demonisch: doorvechten, terwijl je al verloren hebt. Ook al weet hij dat zijn kop vermorzeld wordt, blijft hij toch in de hiel bijten. Daarom blijft het strijden op de weg van God moeilijk: elke keer probeert de duivel je toch dwars te zitten. Als je overwinningen kunt boeken op de demonen van de duisternis, dan heb je het wezen van God leren kennen.

Als je je voorgenomen hebt om op de troon van God te zitten, moet je je reinigen (vers 3). De calvinist zal zeggen: ‘Dat kan ik niet doen, wie ben ik? Dat is een onmogelijke zaak, alleen als dat God mag behagen’. Zij zien bekering, reiniging als iets wat je gegeven wordt, je moet het dus van God laten afhangen. En toch wordt het door Johannes gepredikt. En ook Petrus zegt: ‘Bekeer u’. Dus dat moet je zelf doen.

Hoe reinig je je dan? Iedereen kan zichzelf wel reinigen aan de buitenkant, door in een klooster te gaan, door te vasten, door het houden van de uiterlijke geboden. Maar je moet je reinigen aan de binnenkant, zoals Jezus zegt: ‘Uit het hart van de mens komen de slechte dingen voort’. Niet wat er binnenkomt, maar wat er uit gaat, dus wat je zegt en wat je denkt. Je moet dus je denken reinigen. Zondige gedachten moet je verbannen. Het evangelie van Jezus Christus heeft ons de weg gewezen, nu kunnen we begrijpen hoe we dat moeten doen:

  • ‘Als Christus in u is (door Gods Heilige Geest), is het lichaam dood vanwege de zonde, maar levend vanwege de gerechtigheid’ (Rom.8:10).

Reinigen

Om te begrijpen hoe we ons moeten reinigen, moeten we weten waar de duivel werkt en op welk terrein hij de baas is. Jezus wijst hem aan als de overste van deze wereld. Hij heeft het alleen voor het zeggen op de aarde. Adam kreeg de heerschappij op de aarde, door de zonde werd hij de knecht van de duivel. De duivel heerste vanaf dat moment op de aarde en wel in heel negatieve zin: ‘Mij is alles gegeven’ zegt hij tegen Jezus (Luc.4:6). De duivel kan ons dus alleen maar pakken hier op aarde. We kunnen hem niet ontlopen omdat we ons met ons lichaam op vijandelijk terrein, de aarde, bevinden. De duivel kan je grijpen door je ziek te maken, door je te laten zondigen om de begeerten om te leiden tot iets verkeerds en door je gedachten te verleugenen. De duivel gebruikt de dingen van de zichtbare wereld.

Wat kun je daar tegen doen? De Bijbel zegt: ‘Bekeer je en laat je dopen’. Zo kun je je oude mens begraven. Als je begraven wordt, ben je niet meer op deze wereld. Je bent door de doop onttrokken aan de wereld en ben je buiten het domein van de duivel. Col.3:1-3 zegt:

  • ‘Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.’

Je moet net als een dode, alleen leven in de geestelijke wereld. Hou je lichaam op aarde voor dood en stijg met je gedachten op naar de geestelijke wereld, waar Christus is. Maar niet naar de verkeerde kant in de geestelijke wereld, zoals het occultisme. Je maakt je los met je gedachten van de aarde waar de duivel de baas is en je zegt: ‘Ik ben erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus’. Dan ben je niet meer te beïnvloeden door de duivel, die je wil laten geloven dat aardse zaken je het grootste geluk brengen, terwijl dat enkel een tijdelijke zaak is.

Zoek eerst het Koninkrijk van God, Hij zal je echt wel toewerpen wat je nodig hebt. Je zal geen gebrek lijden en ook niet ineens financieel er op vooruit gaan. Nee, je hebt genoeg aan de wetenschap dat je erfgenaam bent en met God mag zitten op de troon en mee mag regeren over alle werken van Zijn handen. Dan heb je geen gevoelens meer van bijvoorbeeld jaloezie of minderwaardigheid. Een christen die weet dat hij kostbaar is in Gods ogen, hecht geen waarde aan zijn status in de natuurlijke wereld. Wie ziek is, richt zijn aandacht op de Heer, die beloften heeft gegeven voor zowel het natuurlijke als het geestelijke leven en maakt zijn gedachten los van wat hier op aarde gebeurt.

De uitwendige mens is niet belangrijk als je leeft in de hemelse gewesten. Denk aan Paulus, die alle schepen achter zich verbrand heeft. Hij was eerst in de macht van de zonde, maar hij kan zeggen in alle ellende: ‘Wie zal mij verlossen? Ik ben verlost door Jezus Christus’. Toch krijgt hij dan alsnog een engel van satan, die hem hier op aarde niet meer los zal laten. Paulus was van binnen vrij, maar op het natuurlijk terrein was hij nog op het terrein van de duivel. Hij onderging stokslagen, schipbreuk, honger, gevangenschap, etc.. Overal waar hij het evangelie bracht, boekte hij geestelijke winst, maar de duivel bleef hem treiteren en slaan. Paulus zegt: ‘Ik ben ver van de Heer in een vreemd land (in het natuurlijke lichaam) en het sterven is mij gewin’.

Nu hoeven we niet allemaal zoals Paulus te zijn, we zijn ook niet zoals hij opgetrokken tot in de derde hemel, maar wij weten wel wat ons te wachten staan als wij de geestelijke weg bewandelen. Jezus zegt:

  • ‘Wees niet bang voor degenen die het lichaam doden’.

Jezus werd ook aangevallen door de demonen, daarom werd Hij aan het kruis geslagen, die demonen jutten de mensen op. De psalmist benoemt ze als honden uit het rijk van de duisternis, een brullende leeuw, stieren en buffels van Basan. De boze geesten grepen de mensen als Paulus het evangelie van het koninkrijk der hemelen brengt. Ook wij krijgen een hoop vijanden als wij dit evangelie brengen. Vooral bij vrome geesten roept dit evangelie afkeer op.

De farizeeën hadden er een hekel aan, want ze hadden zo’n prachtig surrogaatevangelie net zoals we dat nu nog tegenkomen: lange gebeden, vrome jurken, hoedjes, kousen en baarden. Paulus had wat dat betreft het beter moeten opschrijven dat veel mensen nog aan uiterlijkheden waarde hechten. Men denkt dat een UFO als hoofdbedekking de demonen kunnen weren, maar de demonen worden alleen bestreden met het woord van God.

Zonde en ziekte maken gebruik van de uitwendige mens. Je kunt er aan ontsnappen door te sterven en begraven te worden. Dan ben je niet meer van deze wereld met al zijn verleidingen van satan. Dat kan nu al, dat is niet iets van later. Bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is, neem Zijn gedachtewereld over.

Ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Ga daarbij na of je wel of geen zonde doet. Als je je zonde tentoonstelt en ontmaskert, ben je eerlijk tegenover jezelf. Als je vastzit aan een bepaalde zonde, ga je meestal je best doen op andere terreinen. Er blijft dan toch nog iets zitten, maar wees eerlijk en belijd die zonde. De satan wil dit niet, hij wil liever dat je je zonde verstopt en er aan vast blijft zitten.

Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken, niet om onze werken te kapot te maken. Hij is gekomen om alle duivelse werken die ons opjutten, die ons kapot willen maken, die ons willen verleiden te verbreken zodat er weer gave mensen tevoorschijn komen. Dat is herstel. De mens is niet slecht geboren, maar slecht gemáákt, ze zijn alle onnut gewórden. Ze waren op de goede weg, maar van hun jeugd af aan (niet vanaf de geboorte!) afgeweken. De heiligenbewegingen, zoals o.a. de ongetrouwde Mariënschwestern, hebben altijd gezegd: je moet er iets aan doen. Zo krijg je de ‘reuk van heiligheid’. Zij trokken zich terug achter kloostermuren. Maar Jezus heeft het evangelie gebracht aan de massa en niet aan een bepaalde elitegroep. Het evangelie is voor alle mensen, getrouwd of ongetrouwd.

Uit God geboren

Wie uit God geboren is, zondigt niet. Hoe word je uit God geboren? Jacobus zegt dat wij geboren zijn door het levende Woord van God. Wij worden opnieuw geboren omdat wij Gods woorden horen en daardoor anders in ons denken worden. Petrus werd opnieuw geboren door de opstanding van Jezus Christus. Hij had Jezus al afgeschreven, toen Hij stierf, maar toen Jezus aan Hem verscheen, werd Petrus opnieuw geboren. Al het oude denken verdween, hij bekeerde zich en werd een geestelijk mens. Toen kon Jezus hem gebruiken, iets wat Jezus al had voorzien:

  • ‘Ik beschik u het Koninkrijk, zoals mijn Vader het Mij beschikt heeft, zodat u aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. Simon, Simon, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En jij, als jij eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan je broeders’ (Luc.22:29 ev.).

Zo worden ook wij opnieuw geboren door Jezus, het Woord van God. Dat staat verschillende malen in de Bijbel. Wij worden opnieuw geboren in ons geestelijk denken. Wij nemen Gods Woord op, het valt als zaad in ons hart, het schiet wortel. Wij zijn opnieuw geboren uit het Woord van God, dat zaad moet in ons blijven. Jezus zegt: ‘Als Mijn woorden in je blijven’. In elke situatie willen we in Hem blijven, ook in de meest moeilijke omstandigheden.

In de geestelijke wereld gaat het niet om de uiterlijke dingen. Het gaat er om dat we uit God geboren zijn, dàt geldt alleen in de geestelijke wereld. Zijn wij opnieuw geboren? Hebben wij de gedachten van God, het plan van God overgenomen? Dan weten we dat door de gemeente de veelkleurige wijsheid van God bekend zal worden. Gods gedachten zijn wijs en zeer groot. Hij heeft het plan om van een misdadiger een rechtvaardige te maken, van een drugsverslaafde een kind van God, van een rechtvaardige een koning. Wat een veelkleurige wijsheid is dat. Hij herstelt zwaar toegetakelde en gebonden mensen. Wij geloven daarin, wij blijven in het Woord van God.

Als wij gemeenschap hebben met God, kunnen wij geen gemeenschap hebben met de duivel. Dan hinken we op 2 gedachten, is ons hart verdeeld, we plegen zo geestelijk overspel. De duivel zal uit alle macht proberen je te verleiden om negatief te gaan denken, maar wij willen staan in het Woord van God, het zaad. En dat zaad geeft vrucht, de nieuwe mens. Er is goed zaad in de akker gezaaid, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk. Het zaad, het Woord (Gods Logos) van God is vlees geworden (Joh.1:1). Het is omgezet in vlees, eerst in Jezus, daarna in ons, wij worden nieuwe mensen.

Het vernieuwingsproces van de mens begint in zijn geest, door het geloof krijg je vrede en rust. Dit alles werkt zelfs door in het lichaam, want er staat geschreven dat de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook het sterfelijk lichaam levend zal maken. De mens, die leeft op het terrein van de satan, hoort het evangelie. Als hij dat aanneemt wordt zijn inwendige mens getrokken uit de duisternis van het koninkrijk van satan en overgeplaatst in het koninkrijk van God. Dat is opnieuw geboren worden. Hij hoort dat hij geen enkele schuld meer heeft en volkomen rechtvaardig is geworden, door het bloed van Jezus Christus. Dat hoor je niet in de natuurlijke of vrome wereld. Iedereen uit die wereld is er heilig van overtuigd dat hij een grote zondaar is. Maar als je opnieuw geboren bent, ben je rechtvaardig, je bent overgezet, je ontvangt kracht van Gods Geest en genezing.

Zoals de geestelijke hergeboorte een geboorteproces is, zo geldt dat ook voor de zonde. Dit is ook een geboorteproces, die werkt door misleidende woorden van satan. De innerlijke mens kan daar mee bevrucht worden en zo wordt de zonde gebaard (Jac.1:15). Een slechte boom brengt slechte vruchten voort, omdat hij gemeenschap gehad heeft met de vader van de leugen, de duivel. Zijn zaad is dan in de mens gekomen. Zo staat het zaad van de duivel tegenover het zaad van het Woord van God. Allebei zijn het woorden, het zaad van de duivel moet je buiten je deur houden, want wij willen alleen gemeenschap hebben met God.

Elke zonde die je doet, zet je buiten die gemeenschap en daarom moet je je reinigen van de zonde, dat is de deur sluiten van je zondige gedachteleven. Doe de slechte dingen uit je leven weg. Kijk niet naar de Staatspropaganda als dat je buiten de gemeenschap met God brengt. Weer alle occulte boeken en programma’s, bezoek niet de pornosites die je van God af houden, haal geen dingen in huis die je verwijderen van God. Ga geen coalities vormen met Goddeloze, politieke partijen, maar met heidenen die nog van nature doen wat de wet gebiedt – dus de bevolking nog beschermen volgens Romeinen 13. Kijk naar Paulus, hij heeft met alles gebroken wat hem vroeger verteld was, hij achtte alles als schade en drek om maar in Christus te kunnen zijn. Hij had veel kennis van het Oude Testament, maar toen hij geestelijk ging denken, ging het pas voor hem leven, hij kon alles transponeren in de hemelse gewesten. Zo kreeg hij een geweldig inzicht in de geheimenissen van het koninkrijk van God.

Johannes legde uit dat het gaat om het Woord en de liefde. Hoe weet je of je het juiste Woord hebt? Door Gods Heilige Geest. Hoe weet je dat je de Heilige Geest hebt? Doordat je het juiste Woord hebt. Hoe weet je dat je alle 2 hebt? Als je de liefde hebt, de positieve instelling van God, dat is het wezen van God. Als ik het Woord tot me genomen heb, heb ik de mensen lief. Als ik Gods Heilige Geest heb, is ook de liefde van God in mijn hart uitgestort. Door het Woord van God word je vernieuwd in je denken, je wordt één met Zijn gezindheid, de gesteldheid waarin je je altijd positief opstelt ten opzichte van de mens, in het bijzonder van het volk van God, Jezus’ gemeente (en dus niet het schijnchristendom wat bewust in Babylon wil wonen).

Aanvaardt dus het Woord en ontvang de zalving met Gods Geest, zo kun je de geesten onderscheiden of ze uit God zijn. Dan leer je niet hoe groot je zonde en ellende is (zoals in hele landstreken), maar hoe groot je toekomst is, hoe je voor God kostbaar bent. God komt niet met een stok, maar met Zijn ontfermende liefde. We hoeven niet te leven in het klimaat van de angst, met hel en verdoemenis, maar we mogen in het klimaat van het koninkrijk der hemelen met de vrede, blijdschap en gerechtigheid. Wij haten de leugen en de dwaling, want wij hebben de Waarheid lief.