Het huis op de rots

  • ‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.’ 

Een leerzame les van Jezus

Wie met de inhoud van de Bijbel op de hoogte is, kent bovengenoemde tekst, overbekend is hij zelfs. Wanneer men een christen zal vragen wat nu de ware betekenis van deze tekst is, zal vaak het antwoord ongeveer als volgt luiden: je moet geloven in het Woord van God en daarop je levenshuis bouwen, dan zul je nooit wankelen. De kinderen zingen er zelfs een liedje van: ‘Een wijs man bouwde z’n huis op de rots, een dwaas man bouwde z’n huis op het zand’. Zonder de waarheid van genoemde gedachte te bestrijden, zullen we ons er toch bewust van moeten worden dat het in dit Schriftgedeelte over iets anders gaat. Lees maar:

  • ‘Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandige man.’

Het gaat over: horen én handelen. ‘Deze woorden van Mij’, zegt de Heer, wat bedoelt Hij daar mee, over wélke woorden heeft Hij het hier? We doen er goed aan deze twee verzen in hun verband te lezen en merken dan dat ze een onderdeel vormen van een veel groter geheel. Zij horen namelijk bij de toespraak die Jezus voor een grote mensenmenigte hield en die bekend staat als ‘de Bergrede’. Wanneer Jezus hier zijn toehoorders aanmoedigt om zijn woorden te horen én te doen, slaat dit ongetwijfeld allereerst op wat Hij kort tevoren heeft gesproken. Als wij dit Bijbelgedeelte goed willen begrijpen is het logisch dat wij de Bergrede nauwkeurig lezen. Dat betekent bestudering van hoofdstuk 5,6 en 7 van het Mattheüs-evangelie.

De zaken die Jezus daar aan de orde stelt zijn van levensbelang voor ieder die Jezus Christus wil volgen. Zij geven aanwijzingen hoe wij ons leven hebben in te richten. Het al of niet luisteren en handelen daarnaar maakt ons tot ‘een verstandige man of vrouw’ óf tot ‘een dwaze man of vrouw’. Enkele gezegden zijn overbekend, zoals: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze uw goede daden zien.’ Met andere woorden: wie ontdekt heeft dat God Licht is, zal ook zelf licht moeten uitstralen; wie persoonlijk deel heeft aan Gods goedheid, zal ook zelf goede werken gaan voortbrengen. Niet om daarmee zijn redding te verdienen (dode werken), maar als een logisch gevolg van de inwoning van Gods Geest, die hem deze vruchten doet voortbrengen.

Geestelijk inzicht

Wanneer wij de Bergrede nauwkeurig lezen, komen wij tot de ontdekking dat Jezus daar dingen aan de orde stelt, die voor een natuurlijk mens beslist ondenkbaar zijn. Het is daarom van groot belang dat de christen zijn wandel in de hemelen heeft, dat wil zeggen dat hij zich beweegt in de onzienlijke wereld. Pas dan is hij in staat zijn natuurlijk leven op de juiste manier in te richten. Wie geestelijk leert denken, ontdekt b.v. dat een mens op zich nooit zijn tegenstander of vijand kan zijn. Door onderscheid van geesten en kennis van het Koninkrijk der hemelen wordt het je gaandeweg duidelijk dat satan de ware vijand is. Hij is het die mensen tegen elkaar opzet, in gezin, families, gemeenten en in de wereld. De meest ingrijpende ziekte onder de mensen is dan ook: haat, afgunst en liefdeloosheid. Daar wordt de wereld letterlijk door verziekt. Het is enorm belangrijk om inzicht te hebben in de geestelijke wereld, zodat je niet langer misleid wordt in je denken. Geestelijk onderscheid is van levensbelang, maar dat is niet het enige.

Liefde tot de waarheid

Ten opzichte van onze medemens zullen wij een ‘wapen’ moeten hanteren dat altijd doeltreffend is, namelijk: De waarheid die Jezus Christus ons brengt. Er moet een liefde tot de waarheid zijn, anders valt men in de valkuilen van satan. Let er daarbij op dat liefhebben niet betekent, dat christenen – vooral geleid door vrome geesten – de hele wereld op andermans kosten(!) moeten vertroetelen zoals nu op grote schaal gebeurt. Dit valse moraliseren en parasiteren op anderen, ontwricht inmiddels hele samenlevingen. Bij zulke mensen spelen de zelf gekoesterde erfzonde en zelfverwerping zo’n grote rol, dat dezen hen uiteindelijk in het verderf zullen storten. Er zijn zelfs overheden die zeer Christus-vijandig zijn en om van hen hetzelfde te verwachten als Jezus van zijn gemeente, maakt iedere illusie triester en de rampen enkel groter. Wee hen die vandaag openlijk collaboreren met deze fanatieke Godhaters! Het waanzin-utopia wat nu in het westen wordt nagestreefd, heeft namelijk niets met het evangelie te maken. Erger nog, het staat er zelfs vijandig tegenover. De Heer zegt daarom ook: ‘En u, let op uzelf’ en ’Want wat zou het een mens baten, als hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?’ ‘God is immers geen God van wanorde, maar van vrede.’

In zijn wereldberoemde rede op de berg heeft Jezus zaken naar voren gebracht, met de bedoeling dat zijn volgelingen wakker zullen worden. Zodat zij echt ‘verstandig’ zullen worden en hun levenshuis op stevige ondergrond zullen gaan bouwen. De apostel Paulus doet in dit verband nog een belangrijke uitspraak, namelijk deze:

  • ‘Mag Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door Zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’

Alle heiligen

Samen met alle heiligen, heiligen – wie zijn dat eigenlijk? Heiligen zijn mensen die apart gezet en geheiligd zijn, doordat zij geloven in Jezus Christus. Hun zondeschuld is weggedaan; zij zijn met God verzoend; zij zijn opnieuw geboren en vervult met Heilige Geest. God heeft met al deze heiligen een plan; Hij wil dat zij zich daarvan bewust gaan worden. God wil namelijk zijn volheid in hen openbaren, in hen allen, zonder enige uitzondering. Hij wil deze zonen en dochters van Hem tot openbaring laten komen.

Veel kerkgangers ontkennen dat men dit kan bereiken. Zij zetten zich zelfs af tegen hen die dit wel geloven en aanvaarden. Daar begint de scheiding, om zich vervolgens in andere sectoren krachtig voort te zetten. Met als gevolg: talloze kerken, kringen en groeperingen. En bovendien: weinig overwinning op het rijk van de duisternis. Dit betekent dus niet dat herboren christenen alle dwalingen maar moeten accepteren t.w.v. ‘de liefde’. Nee, men moet God altijd meer gehoorzaam zijn dan de menselijke dogma’s en leerstellingen. Het levenshuis van Gods volk zal juist gegrond en geworteld moeten zijn in de liefde tot de waarheid van God en zijn Zoon Jezus; daar moet het in verankerd liggen. Van daaruit zal een klimaat verspreid worden van alleen maar zegen, innerlijke rust en vrede voor allen die ermee in aanraking komen. De Heer leert ons ook dat wij ons licht zullen laten schijnen voor álle mensen, in het bijzonder voor onze broers en zusters in Christus. Ook dit valt onder het thema ‘goede werken’, waartoe wij geroepen zijn om deze te verrichten.

Navolgers van Jezus Christus

In Mattheus 6 lezen we nog enkele uitspraken, die ons kunnen helpen om wat wij hierboven schreven in praktijk te brengen. Liefde betonen en goede werken doen zijn werkingen van de Heilige Geest en vragen van ons een geestelijke instelling. Geen wonder dan ook, dat Jezus zegt: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde’ (vers 19). ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ (vers 33). Deze twee verzen hebben alles met elkaar te maken – het gaat daarin om Gods Koninkrijk. Daar zullen wij onverbrekelijk mee verbonden moeten zijn. Dit vraagt een geestelijke opstelling, een afgestemd zijn op het Koninkrijk der hemelen. We zullen ons dus bezig moeten houden met de onzienlijke wereld, de wereld van de geesten. De doop in Heilige Geest is daarbij een onmisbare zaak.

Ook op dit punt laten velen uit de kerken het afweten; zij zijn en blijven natuurlijk gericht denken. En daarmee missen zij de essentie van Gods plan met hun leven. Men blijft aardsgericht en handelt van daar uit. Daardoor is er nog zoveel strijd tegen ‘bloed en vlees’ in plaats van tegen satans demonen, die de werkelijke vijanden zijn van de mens. Jezus is ons voorgegaan in het zoeken van Gods Koninkrijk. Hij verzamelde geen schatten op aarde. Als men inderdaad navolger is van Jezus Christus, dan geeft de Bergrede genoeg aanwijzingen wat er dan van de christen verwacht wordt. Vernieuwde mensen zullen wij dan worden, mensen die anders handelen en reageren dan de doorsneemens. ‘Verstandige’ mensen zullen wij dan zijn, kinderen van God die hun levenshuis werkelijk op de rots hebben gebouwd. De rots van geloof, gehoorzaamheid en liefde tot de waarheid (2 Thess.2:10). Deze drie horen onafscheidelijk bij elkaar. Horen, ernaar handelen en liefhebben – daar gaat het om.

  • ‘Wie oren heeft, die hoort wat de Geest tot de gemeenten zegt!’