Blij in de Heer!

  • ‘Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen’ (Fil.3:20).

Een nieuw jaar is begonnen – met frisse moed zijn velen weer van start gegaan. Een nieuw begin biedt nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En dat betekent een geweldige uitdaging. Wanneer je in het afgelopen jaar er misschien niet veel van terecht gebracht hebt, is er nu de hoop dat het beter zal gaan. Je kunt het opnieuw proberen. Fijn is dat.

Maar is dit voor iedereen wel zo? Zijn er niet velen voor wie de jaarwisseling alleen maar inhoudt dat er een nieuwe kalender aan de muur komt te hangen. Verder verandert er niets in hun situatie; het blijft even uitzichtloos als het al was. Niks geen ‘nieuwe mogelijkheden’, eerder ‘nieuwe moeilijkheden’. De komende tijd grijnst hun dreigend aan. Ja, laten we eerlijk zijn, er zijn velen in de wereld die de toekomst donker inzien. Dat komt doordat zij volledig zijn afgestemd op hun zintuigen: wat zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is maakt bij hen de dienst uit. Het zijn mensen die gericht zijn op het natuurlijke leven. Tot op zekere hoogte geldt dit voor ieder mens, tenminste zolang hij in een lichaam van vlees en bloed leeft. De dingen van de natuurlijke wereld doen zich dan immers steeds weer gelden. Zowel in positieve als in negatieve zin.

Negatieve vooruitzichten zijn er genoeg. Wanneer je afgaat op wat je hoort, ziet en leest, slaat je de schrik om het hart. Het ziet er niet best uit in de wereld. Aan alle kanten dreigt het mis te lopen. En emigreren helpt vaak niet, want ook aan de andere kant van de wereld ontkom je er niet aan. Begrijpelijk, dat veel mensen het hoofd laten hangen. Zo is er de slogan: ‘Ik zie ‘t niet meer zitten’. Een hartenkreet, een kreet van wanhoop. En dan te bedenken dat deze uitroep geboren is in een land dat tot de welvarendste van de wereld gerekend wordt.

De afloop is al bekend

Alle mensen lopen gevaar geestelijk overbelast te raken. Er zijn in onze huidige maatschappij krachten aan het werk waartegen de menselijke geest niet opgewassen is. Goedbeschouwd wordt het wereldgebeuren niet bepaald door de goddeloze regeringen die nu aan de macht zijn. Zij zijn op het grote wereldschaakbord slechts pionnetjes. In feite is het een strijd tussen twee onzichtbare ‘koningen’: de witte tegen de zwarte. De overige ‘stukken’ zijn alleen maar helpers en medewerkers. Al eeuwenlang is deze ‘match’ aan de gang, de strijd tussen het Koninkrijk van God en het rijk van de duisternis.

In Jezus Christus heeft God de zaak krachtig aangepakt; Hij heeft Hem als de Grote Koning op het schaakbord geplaatst. Door Jezus’ lijden, sterven en opstanding is de afloop in feite al bekend. De straf op de zonde is gedragen; het vonnis dat de zondaar verdiende (de dood) is aan Jezus voltrokken en de dood is door Hem overwonnen! De Bijbel zegt:

  • ‘Hij (Jezus) heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo hen overwonnen’ (Col.2:15).

Wat sinds die tijd plaatsvindt is het ‘nagevecht’, dat ontketend is door een verslagen vijand die zijn nederlaag niet wil erkennen. In de geestelijke wereld is voldoende bekend dat satan geen voet meer heeft om op te staan. En op de aarde? Daar heeft men minder kennis van geestelijke waarheden; daar reageert men vaak vanuit het zintuiglijk waarneembare. Welnu, dan is dat een terrein waar de duivel zijn leugenachtige influisteringen kan laten horen en waar hij zijn sluwe spel kan spelen. En dat doet hij dan ook, met overgave.

Zonde, ziekte, gebondenheid, angst, nood, het zijn allemaal zaken die uit de koker van de duivel komen. Hij heeft pijlen waarmee hij de mens in het hart wil raken, om hem definitief te vernietigen. De mens – met wie God juist zo’n machtig plan heeft. De mens – geschapen om in ware vrede en gerechtigheid te existeren. Geschapen om in open contact met zijn hemelse Vader te leven. Een gelukkig mens – een blij mens!

Wees altijd blij in de Heer

Jezus maakt blije mensen, ook nu nog. Hij verlost hen van hun zondeschuld, maakt hen tot kinderen van God; Hij doopt met Heilige Geest; Hij schenkt nieuw, eeuwig leven. Geweldig als je daar door het geloof deel aan hebt. Opnieuw geboren christenen geloven in Jezus Christus en hebben zich gelovig uitgestrekt naar het meerdere dat Hij te bieden heeft. Zij hebben vrede met God ontvangen en weten zich vervuld met Heilige Geest. Dan kun je tegen een stootje en krijg je kracht om te leven.

Wat hierboven geschreven werd gaat ook niet langs hen heen; ook zij worden elke dag geconfronteerd met negatieve werkingen die zich op aarde laten gelden. Alleen reageren zij er heel anders op. Wie de boodschap van het Koninkrijk der hemelen heeft leren verstaan en daar op in is gegaan, beziet de situatie in deze wereld vanuit een heel andere gezichtshoek: vanuit de hemelen. Voor heel wat mensen klinkt dit als een soort abracadabra, een onzinnige geheimtaal. Jammer, zij hebben het helemaal mis: het is niet onzinnig en geheim is het allerminst. God wil deze dingen juist klaar en duidelijk neerleggen voor ieder die zich er voor openstelt. Opdat er ware vrede en blijdschap in het hart komt.

‘Wees altijd blij in de Heer!’ – deze oproep wordt aan ons vanuit de Bijbel gedaan (Fil.4:4). Altijd blij zijn, jaja, ga d’r maar aanstaan, zullen sommigen denken. Ze hebben het niet begrepen – het staat er zo niet. Ze vergeten het belangrijkste en het staat er toch duidelijk: in de Heer. In de Heer zijnde, dat wil zeggen: je bewegende in Hem en je bevindende daar waar Hij (Jezus) is: in de hemelse gewesten. Kort vóór deze tekst lezen wij een uitspraak die er alles mee te maken heeft:

  • ‘Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen’ (Fil.3:20).

Daar ligt de sleutel: wie hemelburger is, kan ‘in de Heer’ zijn; alleen dan ben je in staat om je altijd te verblijden. ‘Wees blij!’ – het is een duidelijke, oproep, die vanuit Gods woord tot ons komt. Volgelingen van Jezus zijn blije mensen; zij kunnen ontspannen leven. Tussen alle moeiten en dreigingen waarmee ook zij te maken krijgen. Waarom kunnen zij blij zijn? Omdat zij de situatie ‘van bovenaf, (dus: geestelijk) kunnen bezien; zij onderkennen de problemen en dreigingen als afkomstig uit het rijk van de duisternis. En daar zijn zij niet (meer) bang voor. Omdat zij weten, dat Jezus hun Heer daar al de totale overwinning op heeft behaald. En Hij heeft hun beloofd dat ook zij in Hem meer dan overwinnaars zullen zijn (Rom. 8:37).

De ‘zwarte koning’ zal vallen; aan zijn rijk komt een eind. De vuurpoel is voor hem bereid. De Bijbel laat hier geen misverstand over bestaan: Openbaring 20:10. De schepping zal volledig hersteld worden – dat is Gods plan. En dat plan gaat door. Wie dit gelooft zal blij zijn. Altijd!