Bijbelse gehoorzaamheid

  • ‘Ik wil u onderricht geven, de weg wijzen die ge moet gaan. Ik wil u raden en mijn oog op u richten. Wees niet als paarden of muilezels zonder verstand, die men moet mennen met toom en gebit, of ze gehoorzamen niet’ (Psalm 32:8,9 Canisius Vertaling)

Een opnieuw geboren en Geestvervulde christen gehoorzaamt Jezus Christus spontaan en onvoorwaardelijk. Bekering is immers besluiten je bewust te voegen naar de wil van de Heer. Zo’n levenshouding garandeert grote zegen en geeft Gods Geest gelegenheid Zijn werk door je te doen. Tegelijkertijd echter loop je het gevaar dat je door die onderwerping de deur onbewust open zet voor misleiding van de duivel. De grote vraag is namelijk: op welke manier gehoorzaam je en aan wie?

Er bestaat een soort blinde gehoorzaamheid – de bereidheid te gehoorzamen zonder je ook maar zorgen te maken over het hoe en waarom. Een gehoorzaamheid zonder verantwoordelijkheid. Wie besluit om de Heer te gehoorzamen, moet zich voortdurend afvragen: Ken ik wérkelijk Zijn wil? Of ben ik bezig me aan allerlei menselijke wensen of zelfs aan duivelse intriges te onderwerpen?

Het feit dat je bereid bent Gods weg te gaan, wil nog niet zeggen dat je hem ook automatisch bewandelt. Gehoorzaamheid kan een zegen betekenen. Maar het kan ook een vloek zijn. Eeuwenlang hebben mensen die oprecht de Heer wilden gehoorzamen, blindelings de leiding van een corrupte geestelijkheid gevolgd. Vaak legden ze daarbij een toewijding aan de dag die jaloers kan maken. Hun devotie ging echter gepaard met geestelijke verblinding en onwetendheid. Als gevolg daarvan kwamen ze tot zonde en slavernij.

Sommigen menen dat God vóór alles met onze oprechtheid rekening houdt, ook al leidt onze verblinding tot grote fouten. De Bijbel leert echter anders. Voor zijn bekering was Paulus een nauwgezet mens in wat hij zag als de wil van God. Later echter rekende hij zich tot de grootste zondaars, omdat hij de gemeente van Jezus Christus had vervolgd. Zijn oprechte godsdienstigheid pleitte hem niet vrij van schuld. Nazi’s begingen de meest onmenselijke misdaden. Ze verontschuldigden zich echter vaak door te stellen dat ze alleen maar opdrachten van hogerhand uitvoerden. ‘Orders zijn orders’. De mens is echter onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor wat hij doet. Blinde gehoorzaamheid is immoreel!

God schiep de mens met verstand en een geweten. Deze kwaliteiten geven hem het vermogen te onderscheiden waar zijn verantwoordelijkheden liggen. Als geestelijk mens heeft Gods kind de mogelijkheid persoonlijk de wil van God te leren kennen en daar naar te handelen. Hij kan dat niet aan derden overlaten. Niet aan zijn voorouders en de traditie die zij nalieten. Evenmin aan de een of andere charismatische leider. Ieder van ons is geroepen tot gehoorzaamheid. Maar we zijn zelf verantwoording schuldig voor wat en wie we gehoorzamen.

Wie de wil van God wil doen, moet daar eerst inzicht in krijgen. De baas van een kwekerij onderwierp eens z’n werknemers aan een gehoorzaamheidstest. De opgave was: Plant een boom met z’n wortels naar boven. Dit is echter niet het soort gehoorzaamheid dat de Heer van ons eist. Dit soort domme en zinloze onderwerping heeft veel toegewijde en nauwgezette christenen naar de ondergang gebracht. De gehoorzaamheid die God van ons vraagt, laat de mens in zijn waarde. Hij vraagt geen gehoorzaamheid als die van ‘paarden en muildieren zonder verstand, welk trots men bedwingt met toom en bit’.

De methode die ouders gebruiken om hun kinderen op te voeden is die van instructie. Niemand zou willen dat zijn kind mechanisch gehoorzaamde, zonder te weten waarom. Een kind zal zich nooit kunnen ontwikkelen tot een evenwichtige persoonlijkheid, als hem niet geleerd wordt de gedragswijze die van hem geëist wordt te begrijpen en er bewust mee in te stemmen. Dankzij de voorlichting van de ouders leert het kind te handelen als een mens met verantwoordelijkheidsbesef.

God behandelt ons als zonen. Hij verlangt ernaar dat wij zijn wil leren kennen en zijn mening delen. Het is een voorrecht door Woord en Geest inzicht te krijgen in de weg van de Heer en samen met de psalmist te kunnen zeggen: ‘De bevelen van de Heer zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod van de Heer is louter, het verlicht de ogen.’ Bijbelse gehoorzaamheid is: bewust en verstandig handelen overeenkomstig de geopenbaarde wil van God.

Hen die op dit punt een andere mening hebben, zouden we willen zeggen:

  • ‘U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten’.