De doop IN water

‘Wat aarzel je nog? Roep de Naam van Jezus Christus aan, laat je dopen en was je zonden af!’ (Handelingen 22:16)

Wij schreven al over ‘bekering van dode werken’ en over ‘geloof in God’. Wij zagen wat er in de geestelijke wereld gebeurt bij de mens die God oprecht zoekt: de geest van de mens maakt zich los van de beïnvloeding van de boze geesten, hij breekt met het oude, zondige leven en geeft dit op. Zijn geloof richt zich op God en hij aanvaardt de woorden van God met al de beloften. Door het geloof in het offer van Jezus wordt hij gereinigd van zijn zondeschuld en krijgt hij macht om een kind van God te worden en op te staan tot een nieuw leven.

Deze overgang uit de duisternis naar het licht, dit overgeplaatst worden uit de macht van de satan tot God, noemt de Bijbel de wedergeboorte van de mens. Zoals een kind bij zijn geboorte uit de verborgenheid tevoorschijn komt en een nieuwe levensfase begint, zo gaat de onzienlijke mens na het opnieuw geboren worden zijn plaats innemen in de geestelijke wereld, het Koninkrijk der hemelen genoemd. Voortaan leeft hij als christen niet alleen in de natuurlijke of zichtbare wereld, maar hij functioneert allereerst aan de lichtzijde van de geestelijke wereld, namelijk in het Koninkrijk van God.

Voor deze verplaatsing is het vanzelfsprekend nodig dat zijn denken, dat zich vroeger alleen bezighield met de dingen van deze aarde, zich nu ook gaat richten op de hemelse zaken. Dit eist een totale verandering of vernieuwing van gedachten. De Bijbel spreekt in Romeinen 12:2 over een ‘metamorfoseren’ door de vernieuwing van het denken. Dit veranderingsproces waardoor iemand als geestelijk mens geboren wordt, speelt zich af in de inwendige mens van de christen. Het begint in zijn geest en werkt daar door in zijn ziel en zelfs in zijn lichaam. Hoewel dit alles zich niet plotseling in zijn totaliteit voltrekt, maar de vernieuwing van dag tot dag voort gaat, is het de bedoeling van God dat de christen al bij het begin een getuigenis geeft van zijn geloof in deze totale regeneratie of herschepping. Dit doet hij dan niet alleen met woorden, maar hij beeldt dit ook uit door zijn doop in water.

Serie:

Artikelen: