De doop in vuur

‘Hij, die na mij komt, is sterker dan ik … Die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur (letterlijk: ‘in Heilige Geest en vuur’ Mattheüs 3:11).

In de eerdere hoofdstukken van het Bijbels Fundament zagen wij dat er in de Bijbel sprake is van:

  • Een doop in water. Bij zijn waterdoop legt de gelovige een getuigenis af van wat met hem in de onzienlijke wereld gebeurd is. Het is een uitbeelding van opnieuw geboren worden, de besnijdenis van het hart, de begrafenis van de oude en de opstanding van de nieuwe mens.
  • Een doop in Heilige Geest. Deze is een ervaring in de onzienlijke wereld, waarbij de mens ‘kracht uit de hoogte’ ontvangt (Lucas 24:49). Jezus sprak: ‘U zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt’ (Handelingen 1:8).
  • Een doop in het lichaam van Christus. In 1 Corinthiërs 12:13 staat: ‘Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt’. Na het opnieuw geboren worden wordt de mens door de doop in Heilige Geest gedoopt of ingevoegd in het mystieke lichaam van Christus, de gemeente. Hij wordt dan een levende steen in de tempel van God (1 Petrus 2:5). Door het opnieuw geboren worden wordt men burger van het Nieuwe Jeruzalem. De apostel Petrus raadt echter aan: laat u vanuit deze positie nu ook gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis, dus voor de tempel.
  • Als vierde punt willen wij nu de doop in vuur behandelen.

Artikelen: