Wat is Gods wil?

Uit een Zuid-Hollands kerkblad halen we het volgende naar voren:

  • ‘Ik heb van verschillende kanten de opmerking gehoord, dat het gevaar zo groot is op een gebedskring dat men God wil dwingen bepaalde dingen te doen en niet genoeg rekening houdt met Zijn vrijmacht, met Zijn tijd, die dikwijls de onze niet is. Er wordt in dat verband nogal eens gevraagd of wij niet vergeten na elk gebed te zeggen: ‘Laat Uw wil gebeuren’ in de zin van: als het Uw wil niet is om te geven wat wij vroegen, vergeef ons dan dat wij het vroegen! Maar als je zo tot God bidt met in je hart twijfel m.b.t. de verhoring, dan lijk je op een golf van de zee volgens Jacobus en zo iemand moet niet menen dat hij iets van de Heer ontvangen zal.’

Heel duidelijk in dit verband is de uitspraak van Jezus: ‘Alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt en je zult het krijgen!’ (Marcus 11:24) en lees vooral ook de verzen er omheen! Mogen wij dus maar alles – los en vast – bidden en verlangen? Nee, wij mogen alleen bidden om de dingen die naar zijn wil zijn, dan zullen ze ons gebeuren!

Maar hoe weten wij wat naar Zijn wil is?

Dan moeten wij naar onze Heer Jezus luisteren, naar wat Hij zegt en belooft, want wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien, wie hoort wat Hij wil, hoort wat de Vader wil, want Hij en de Vader zijn één! Als Hij ons zegt dat de gelovigen tekens van zijn macht in de wereld mogen oprichten in zijn Naam (bijv. Joh.14:12; Marc.16:17,18), dan mogen wij zeggen dat dit naar Gods wil is en dat die beloften ook nu nog van kracht zijn. Als iemand zegt dat deze dingen allemaal golden voor de eerste christenen en dat zij toen om een of andere ‘onverklaarbare reden’ hun geldigheid verloren, dan wordt er ernstig te kort gedaan aan Gods liefde en aan de volstrekte geldigheid van Jezus’ beloften. Het is heel gemakkelijk om zo te redeneren: het neemt een stuk verantwoordelijkheid van de gelovigen af; maar hier is sprake van een schuldige gemakzucht en een vreselijke halfslachtigheid.

Als Jezus in Lucas 11:9-13 zegt en belooft dat de Vader in de hemel Zijn Geest zal schenken aan hen die Hem daarom bidden, dan is dat een geweldige belofte. Dan durven wij, pleitend op zijn toezeggingen, te vragen om Zijn Geest voor onze gemeente en onszelf. Dan vragen wij steeds meer om vervuld worden met de Geest van God, dat de eenheid tevoorschijn komt en dat de vruchten van een leven uit de Geest openbaar worden. En wij weten dat het naar zijn wil is; dat geeft ons die vrijmoedigheid: dat maakt dat we ons overwinnaars voelen, overwinnaars over alle tegenspoed en al het duivelse om ons heen – in Jezus Christus.

Surrogaten

Wat verder van het grootste belang is betreft het enige Bijbelse Fundament wat nergens in de Gereformeerde, Hervormde en Katholieke kerken is gelegd. Men heeft dit vervangen door talrijke aardse dogma’s, belijdenisgeschriften, Catechismussen, Sacramenten en babybesprenkelingen. Allemaal vreselijk surrogaten. Zonder een goed gelegd Bijbels Fundament blijft men eeuwig een geestelijk kind, dat nooit een zuil in de tempel kan worden in de stad van God, het hémels Jeruzalem.

Daarom:

  • ‘Bekeer u en laat ieder van u zich dopen (IN water) in de Naam van Jezus Christus (en geen valse drie-eenheidformule), tot vergeving van zonden; en u zult (als u daarom bidt) de gave van Gods Geest ontvangen’ (Hand.2:38).