Hun zonden niet meer gedenken als volk?

  • ‘Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heer: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broer onderwijzen en zeggen: ‘Ken de Heer.’ Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen. Want Ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken’ (Hebreeën 8:10-12).

Een lezer reageert naar aanleiding van artikelen op onze website:

  • ‘Ik word steeds meer door uw website opgebouwd in mijn geloof. Vooral de strijd in de hemelse gewesten vind ik erg goed en Bijbels. Soms komt het geschrevene me wel eens scherp over. Jammer, maar ik zit met het volgende, waar ik heel graag een antwoord op zou willen hebben. U bent tegen de aardse Israëlleer; u zegt: Israël staat niet boven een ander land of volk. We hebben een nieuw verbond in Jezus Christus. Dit is allemaal waar. Maar hoe moet ik dan Hebreeën 8:10-12 zien? Dat God genadig zal zijn en hun zonden niet meer zal gedenken als volk?’

Wanneer bepaalde artikelen soms ‘scherp overkomen’, is dit te wijten aan het feit dat dwalingen en zonden door ons duidelijk worden geanalyseerd. Wij laten zien wie de auteur van deze dwalingen is en welke bedoelingen hij ermee heeft. Mensen die een valse leer aanhangen, reageren vaak heel gevoelig, wanneer de dwaling wordt weerlegd en ontmaskerd. Toen onze Heer duidelijk maakte dat zijn woorden niet in natuurlijke maar in geestelijke zin moesten opgevat worden, zeiden veel leerlingen: ‘Deze rede is hard, wie kan haar aanhoren?’ De uitspraken van Jezus waren immers overduidelijk in strijd met de traditionele uitleggingen van de rabbijnen. Die leefden bij zichtbare ceremoniën, in een tempel die met handen was gemaakt en ze hoorden bij een volk dat naar het vlees was besneden en dat er een uiterlijke rustdag op nahield.

De woorden van onze Heer voeren ons echter in de hemelse gewesten, want zij zijn ‘geest en leven’ (Johannes 6:60-63). Wij willen daarom ook deze geestelijke koers blijven varen. Wij hebben daarom een website gemaakt die geestelijke informatie geeft aan geestelijke mensen. De schrijver had daarom ook kunnen zeggen: gelukkig dat er zo’n website bestaat! Wij willen daarbij hem niet persoonlijk aanvallen, dus ons niet bezighouden met personen, maar wel met de gedachten die zij vertolken.

Inderdaad, wij discrimineren Israël niet. Wij stellen het niet beneden de andere volken zoals de antisemieten doen, maar verheffen het ook niet boven de andere volken, zoals de vele Israëlfans dit vandaag doen. Wij stellen het met de overige volken gelijk. Israël is noch beter noch slechter dan de andere natie. Het merkwaardige is dat de meeste Israëliërs dit zelf ook zo zien. In Romeinen 9 zet Paulus uiteen dat de gerechtigheid uit het geloof ook het deel is van bekeerde heidenen. De gelovigen uit de Joden en uit de heidenen vormen samen het Israël van God, het uitverkoren volk. Paulus citeert dan uit Hosea 2:22 en 1:10, waar God zegt: ‘Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde’ (Romeinen 9:24,25). Hosea had gesproken over Israël en Juda die weer één zouden worden. Paulus past dit echter toe op de eenheid van heidenen en Joden. De tussenmuur die scheiding bracht, is immers voorgoed neergehaald. God had deze scheiding in het mensdom opgericht tot de tijd dat het Zaad, dat is de Christus, was voortgebracht.

Hebreeën 8 begint met de mededeling dat er een Hogepriester in de hemel is, die zijn dienst verricht in het hemelse heiligdom. Deze Hogepriester staat in verband met de verzoening van de hele wereld, waaronder ook het volk Israël is begrepen. Het is niet verworpen omdat het zijn Messias kruisigde, want ook deze zonde werd het volk niet ‘toegerekend’. Het bloed van Christus bracht dezelfde redding over Jood én heiden. Het evangelie van Jezus Christus is één geheel die niet gescheurd mag worden. De Israëlaanhangers hebben echter twee evangeliën: één voor Israël en één voor ons! Zo lazen wij in het ‘contactblad van het Israël comité’:

  • ‘God zal met geweld te werk gaan en Israël is een instrument in zijn hand om de volken te dorsen.’