Een thema-avond over het Israel van God

Een bezoeker reageerde naar aanleiding van ons bezoek in zijn gemeente:

  • ‘Enkele weken geleden sprak u in de gemeente waar ik lid van ben. Ik heb genoten van de avond. Ik wilde u nog vragen waarom u in verband met het Israël van God nooit Psalm 47:10 aanhaalt, waar staat: ‘De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God.’ Vindt u dit geen heldere en duidelijke tekst in verband met het geestelijk Israël?’

Wij hebben verschillende thema-avonden gehouden over het geestelijk Israël. De sfeer is in alle samenkomsten goed te noemen, ook bij hen die onze inzichten (nog) niet delen. Wij willen op zo’n avond een duidelijke uiteenzetting geven op welke gronden wij de uitdrukking ‘geestelijk Israël’ gebruiken en of ze Bijbels verantwoord is. Graag geven we dan de gelegenheid om vragen te stellen, omdat we weten hoeveel gebrek aan kennis er is m.b.t. het evangelie van het Koninkrijk der hemelen. Hoewel het natuurlijke volk Israël ongetwijfeld zijn betekenis in de raad van God heeft, wordt het heerlijke herstelplan van de Allerhoogste alleen uitgewerkt door Jezus Christus en diens gemeente, het Israël van God. Dit wordt bij elkaar verzameld ‘uit elke stam en taal en volk en natie’ (Op.5:10). Vanzelfsprekend horen bij deze verzameling ook Joden. Van het uitverkoren geestelijk Israël zal de een zeggen: ‘Ik hoor bij de Heer’, de ander zal Jacobs naam gebruiken, een derde schrijft op zijn hand: ‘Van de Heer’ en tooit zich met de naam Israël. Op deze manier wordt: ‘de Heilige van Israël tot de God van de hele aarde’ (Jes.44:5; 54:5). God is door zijn Geest wereldwijd de inspirator van de gelovigen – dus hun God – en voorwerp van aanbidding.

Inderdaad hadden we genoemde Psalm kunnen gebruiken. Fijn dat deze man ons er op attendeert. We zijn blij met zijn opmerking, want zij getuigt ervan dat hij zelfstandig deze stof heeft verwerkt. Afgezien van het historische gebeuren waaraan deze Psalm ontleend kan zijn – bijvoorbeeld het brengen van de ark naar de top van de berg Sion, nadat David een grandioze overwinning op de aartsvijanden van zijn volk, de Filistijnen, had behaald – heeft Psalm 47 een profetische strekking. Er wordt hier gesproken van de voor ons bestemde genade en heerlijkheid. God is koning gewórden over de natiën. Hij heeft Zich gezet op zijn heilige troon. De edelen van de volken zijn verzameld, het volk van de God van Abraham.

De laatste regel van deze Psalm luidt in de Septuaginta:

  • ‘Want het machtige volk van God op aarde is zeer hoog verheven geworden’.

Wij verhogen onze God, wanneer wij onze plaats in de onzienlijke wereld als koningen en overwinnaars gaan innemen. Fundamentalistische uitleggers kennen slechts één dimensie en zij houden zich op oudtestamentische wijze steeds bezig met het natuurlijke volk Israël. In hun tijdschriften en websites leest men zelden of nooit over het hemelse Jeruzalem, over de hemelse tempel van God of over het volk van God in de hemel. Zij zijn genaderd tot het aardse Jeruzalem, tot een natie die omringd is door vijandige landen. Daarom bedenken zij niet de dingen die boven zijn, waar Christus is, maar die van beneden zijn. Wij transponeren echter de godsspraken vanuit een aardse dimensie naar de hemelse. Dit deed Jezus ook toen Hij zijn gelijkenissen uitsprak met de woorden: ‘het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan…’

Is Jezus een Jood?

In de samenkomst stelden we een vraagsteller een tegenvraag: ‘Kunt u zeggen welke nationaliteit onze verhoogde Heer op dit ogenblik heeft?’ Het aarzelend antwoord was: ‘Ik denk dat Hij een Jood is’. Wij wezen er toen op dat Jezus na zijn opstanding volledig bij de nieuwe schepping hoort, waarin geen verschil is tussen man en vrouw, maar ook niet tussen Jood en Amerikaan. Paulus schreef:

  • ‘Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Als wij al Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen’ (2 Cor.5:16,17).

De opnieuw geboren mens is burger van het nieuwe Jeruzalem en is daarom een geestelijk Israëliet. Alleen het geestelijk volk Israël is in Gods reddingsplan opgenomen. Hierin is geen plaats voor blanken of zwarten, voor Nederlanders of Joden, maar alleen voor hen die besnedenen zijn van hart, dus die hierdoor ingelijfd zijn in het geestelijk Israël.