Doemdenken

Er worden in de Sorosiaanse Staatspropaganda alweer verschrikkelijke scenario’s geschetst van de totale ondergang van de aarde. Vandaag vooral door klimaathysterie, maar ook tsunami’s, aardbevingen, oorlogen en bosbranden. Allerlei complottheorieën doen het ook erg goed. Wat daarbij opvalt is dat er nu vooral kinderen (en zelfs baby’s!) worden ingezet om deze hysterie aan te wakkeren. Het verschrikkelijke gegeven Lees verder…

Vrome geesten

Johannes de Doper was gekomen, om voor de Heer een goed toegerust volk gereed te maken. Dit was zijn opdracht. Hoe deed hij dit? Hij riep het volk op tot bekering: men moest afzien van alle hulpmiddelen en inspanning om zich in de geest alleen tot God te keren. Wanneer de zondaars onder belijdenis van Lees verder…

Het huis op de rots

Wie met de inhoud van de Bijbel op de hoogte is, kent bovengenoemde tekst, overbekend is hij zelfs. Wanneer men een christen zal vragen wat nu de ware betekenis van deze tekst is, zal vaak het antwoord ongeveer als volgt luiden: je moet geloven in het Woord van God en daarop je levenshuis bouwen, dan Lees verder…

De voorhof prijsgegeven

Het is een vreemd verschijnsel wanneer kerken en gemeenten zich met de term ‘De Voorhof’ betitelen. Dit kan alleen maar verklaard worden vanwege hun voorliefde voor het Oude testament en hun daaraan gekoppelde schrijfsels. Dat Jezus Christus de Hogepriester is van een nieuwer en beter verbond ontgaat hun bewust of onbewust. Opnieuw geboren en Geestvervulde christenen hebben altijd Lees verder…

Levensvernieuwing

Een van de grote waarheden die de Bijbel ons leert, is het feit dat niemand in staat is het menselijk gedrag blijvend te veranderen, tenzij er een diepere omkeer in het innerlijk plaatsvindt. Wij kunnen het leven van de mens en zijn manier van doen niet wijzigen, als er niet iets gebeurt dat zijn hart raakt en verandert. Lees verder…

De brief van Judas

De schrijver van deze laatste brief, die in de nieuwtestamentische canon (lijst van boeken) is opgenomen, is Judas, een broer van Jacobus. Hij is dus niet de apostel Judas, de zoon van Jacobus, van wie bijvoorbeeld in Handelingen 1:13 gesproken wordt. Hij is een halfbroer van Jezus en een broer van Jacobus. Jacobus was de Lees verder…