Storm op het meer

Storm op het meer van Galilea – Ludolf Backhuysen 1630 – 1708

  • ‘En Hij zei tot hen op die dag toen het laat geworden was: Laten wij oversteken naar de overkant…’ (Marcus 4:35, 5:20).

Jezus had een zware dag gehad. Hij had net de gelijkenissen over het Koninkrijk van de Hemelen uitgesproken. Hij heeft de verborgenheden geopenbaard, zoals in Marc.4:11 staat: ‘U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen’. >>>>>

Een gewoon kettinkje toch?

Ze was gehecht aan dat kettinkje en ze wist zelf niet hoe. Verschillende keren hadden ze al tegen haar gezegd, dat ze het weg moest doen. Het was gevaarlijk, zeiden ze. Een sterrenbeeld dragen, daarmee doe je mee aan een rage, een cultus, die de Bijbel verbiedt. >>>>>

Het eeuwig wereldwijde evangelie

  • ‘Als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verteld als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen’ (Matth.24:14).

Jezus beschreef aan het einde van zijn aardse loopbaan – in het midden van een groepje leerlingen in zijn Olijfbergrede – het wereldomvattende brengen van zijn evangelie: ‘Als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verteld als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen’ (Matth.24:14). >>>>>

Het plan van God

  • ‘Alle dingen zijn door Hem geschapen’ (Col.1:16b; Joh 1:1).

Schaduw

Door de zondeval kon Gods plan niet doorgaan. God gaf echter zijn plan niet op en ook de mens niet. Hij zocht naar ‘vrienden’ die in Hem geloofden en Hem vertrouwden. Aan de één (bv. Abraham, David) gaf Hij beloften; aan anderen (bv. Mozes, Nehemia) bijzondere opdrachten voor hun tijd en omstandigheden. Door de profeten bleef Hij spreken over allerlei actuele zaken waar zij in hun situatie mee te maken hadden in hun dienst aan het Israël van het oude verbond. Veel van deze woorden en daden bedoelden echter meer te leren dan alleen de tijdelijke, uiterlijke en natuurlijke betekenis en invulling ervan. >>>>>

De Israëlitis

Een chronische ontsteking

De Israëlitis blijft een chronische ontsteking in het denken van veel kerkmensen. De afgodische verering die men dit volk bewijst, gaat alle perken te buiten en compromitteert ook de evangelische beweging, die klakkeloos een leer heeft aangenomen, die het ongeestelijk Israël voor een uitverkoren volk van God houdt, hoewel het Christus openlijk verwerpt. Wij lazen in een artikel van een groep die nauw is verbonden aan de broederschap van pinkstergemeenten, een verslag van een Loofhuttenfeest, dat voor veel zogenaamde ‘Bijbelgetrouwe christenen’ te Jeruzalem werd georganiseerd: >>>>>

Invloed van het voorgeslacht

  • ‘Want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten’ (Deuteronomium 5:9). ‘Vervloekt is de vrucht van uw schoot’ (Deuteronomium 28:18a).

Vergeving vragen voor de zonden van onze voorouders tot in het derde en vierde geslacht? 

Een van de doeltreffendste middelen, waarmee de satan het kerkvolk in zijn greep houdt, is wel die van de band met het voorgeslacht. >>>>>